Om Bygg-Göta

Vi är Bygg-Göta

Bygg-Göta är en företagsgrupp som omfattar bl.a  Bygg-Göta Göteborg AB, Byggnads AB Westnia, Byggnads AB Nygården, AB Bygg-Cylindern samt Bygg-G Förvaltnings AB

Gruppen bedriver sedan snart 60 år byggnadsverksamhet, byggledning och fastighetsförvaltning, huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner.

Förvaltningen omfattar drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter. Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och ca  650 lokaler om tillsammans ca 450 000 m2. Vi eftersträvar att erbjuda våra hyresgäster ändamålsenliga lägenheter och lokaler med god service och standard till konkurrensmässiga priser.

Affärsidé

Bygg-Göta skall utveckla sina fastigheter genom om- och tillbyggnad samt underhåll och därigenom kunna locka hyresgäster och kunder med ändamålsenliga bostadslägenheter och lokaler för olika verksamheter och behov.

Bolagsgruppen skall vara en av de ledande på Göteborgsmarknaden. Byggnadernas särart skall bibehållas och förändringar skall ske varsamt med god arkitektur och kvalitet. Bolagsgruppen skall successivt utöka verksamheten genom nybyggnation och förvärv av fastigheter som passar in såväl geografiskt som strukturellt. Långsiktigheten i att behålla fastigheterna präglar verksamheten.

Hur vi hanterar personuppgifter

För Bygg-Göta är det viktigt att du känner dig trygg med behandlingen av dina personuppgifter. I bifogat dokument beskrivs bland annat vad personuppgifter är, hur dessa behandlas, samt dina rättigheter.

Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss på:

Bygg-G Förvaltnings AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 1095
405 23 Göteborg

Telefon: 031-58 06 40

E-post: info@bygg-gota.se

Du kan läsa om dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se  där du hittar mer information avseende behandling av dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter:

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Hållbarhet

Bygg-Göta  och övriga bolag i bolagsgruppen har ett tydligt fokus på hållbarhet där styrelsen och våra anställda är involverade i de Globala målen.
Under 2020 har en stiftelse bildats, Stiftelsen Bygg-Göta för Vetenskaplig forskning och Socialt hjälparbete, för att öka bolagsgruppens möjligheter att arbeta för en mer hållbar värld, både ekologiskt och socialt, genom att kunna ge bidrag till hjälporganisationer och föreningar som arbetar med dessa frågor.

Ingen fattigdom, ingen hunger.
Stiftelsen stödjer Hand in Hands arbete i Indien, Zimbabwe och Kenya, för att genom entreprenadskap befrämja egen inkomst och sysselsättning och därmed minska fattigdom. Dessutom stöds Östhjälpen som stödjer mindre bemedlade i Rumänien, i övrigt har bolagsgruppen en hög nivå av socialt engagemang med flera samarbetspartners.

God hälsa och välbefinnande.
Genom stiftelsen stödjer bolagen vetenskaplig forskning inom bl.a. Covid-19, Hjärt & Lungsjukdomar, diabetes samt Hjärnfondens arbete.

Hållbar energi för alla och bekämpa klimatförändringar.
Vår satsning på förnybar energi och arbetet med att installera solpaneler fortskrider och vi har nu solpaneler monterade på 3 fastigheter vilket ger en elproduktion på ca 110 000 Kwh/år.
För att minska användningen av fossila bränslen och möta efterfrågan har laddstolpar för elbil installerats i anslutning till flera av våra fastigheter. Vi uppmuntrar även våra hyresgäster att cykla till jobbet genom att erbjuda säkra cykelparkeringar samt tillgång till dusch och omklädningsmöjligheter.
Vi arbetar dagligen med energieffektivisering både i vår fastighetsförvaltning och vårt projektarbete vilket ger fina resultat och under de senaste tio åren har vår elförbrukning minskat med ca. 30%.

Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Vi erbjuder goda anställningsvillkor. Skapande av trivsel och trygghet sker tillsammans med våra medarbetare för att skapa en god gemenskap.
I tillväxt av kassaflödet har vi fokus på ekonomisk hållbarhet.

Hållbara städer och samhällen.
Vid nyproduktion och förädling arbetar vi för att välja resurssnåla och förnyelsebara metoder.
Vi har ett gott kundsamarbete kring frågor som rör avfallshantering, säkerhet m.m.