Om Bygg-Göta

Bygg-Göta är en företagsgrupp som omfattar bl.a  Bygg-Göta Göteborg AB, Byggnads AB Westnia, Byggnads AB Nygården, AB Bygg-Cylindern samt Bygg-G Förvaltnings AB

Gruppen bedriver sedan snart 60 år byggnadsverksamhet, byggledning och fastighetsförvaltning, huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner.

Förvaltningen omfattar drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter. Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och ca  650 lokaler om tillsammans ca 450 000 m2. Vi eftersträvar att erbjuda våra hyresgäster ändamålsenliga lägenheter och lokaler med god service och standard till konkurrensmässiga priser.

Affärsidé

Bygg-Göta skall utveckla sina fastigheter genom om- och tillbyggnad samt underhåll och därigenom kunna locka hyresgäster och kunder med ändamålsenliga bostadslägenheter och lokaler för olika verksamheter och behov.

Bolagsgruppen skall vara en av de ledande på Göteborgsmarknaden. Byggnadernas särart skall bibehållas och förändringar skall ske varsamt med god arkitektur och kvalitet. Bolagsgruppen skall successivt utöka verksamheten genom nybyggnation och förvärv av fastigheter som passar in såväl geografiskt som strukturellt. Långsiktigheten i att behålla fastigheterna präglar verksamheten.

Hur vi hanterar personuppgifter

För Bygg-Göta är det viktigt att du känner dig trygg med behandlingen av dina personuppgifter. I bifogat dokument beskrivs bland annat vad personuppgifter är, hur dessa behandlas, samt dina rättigheter.

Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss på:

Bygg-G Förvaltnings AB Att: Personuppgiftsansvarig Box 1095 405 23 Göteborg Telefon: 031-58 06 40 info@bygg-gota.se

Du kan läsa om dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se  där du hittar mer information avseende behandling av dina personuppgifter.

 

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter:

Miljöpolicy

Verksamheten består av nyproduktion, ombyggnad och förädling samt förvaltning av egna fastigheter i Västsverige, huvudsakligen i Göteborgsregionen. Företagets verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att påverkan på miljön minimeras. Vi skall sträva efter en långsiktig hållbar utveckling genom att välja resurssnåla metoder och förnyelsebara material så långt det är möjligt med hänsyn till förutsättningarna. Vår målsättning är att bidra till en minskad miljöbelastning och ständigt arbeta med förbättringar i vårt miljöarbete. Miljöarbetet är och skall vara en naturlig och integrerad del av verksamheten.

Miljöarbetet

Den insats som i bolagets verksamhet ger störst effekt för att förbättra miljön är att aktivt arbeta för att minska förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av växthusgaser. I den dagliga verksamheten består detta arbete framförallt av att effektivisera energianvändningen i våra fastigheter. Där det är möjligt och lämpligt bör fastigheterna anslutas till kommunernas fjärrvärmenät. Vår ambition skall vara att projektera och arbeta för minskad elförbrukning. Vår målsättning är även att minska den totala mängden avfall och göra hanteringen mer effektiv.

Införande av källsorteringsmöjligheter om så är lämpligt fortgår. Konvertering av kylanläggningar med köldmediet R22 är i stort genomfört. I vår förvaltning, nyproduktion och ombyggnadsverksamhet, strävas efter att samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer.

Miljöarbetet betraktas som en viktig och integrerad del av den dagliga driften och omfattar all verksamhet som koncernen bedriver.