Miljöpolicy

Verksamheten består av nyproduktion, ombyggnad och förädling samt förvaltning av egna fastigheter i Västsverige, huvudsakligen i Göteborgsregionen. Företagets verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att påverkan på miljön minimeras. Vi skall sträva efter en långsiktig hållbar utveckling genom att välja resurssnåla metoder och förnyelsebara material, där detta är möjligt med hänsyn till förutsättningarna. Vår målsättning är att bidra till en minskad miljöbelastning och ständigt arbeta med förbättringar i vårt miljöarbete. Miljöarbetet är och skall vara en naturlig och integrerad del av verksamheten.

Miljöarbetet
Den insats som i bolagets verksamhet ger störst effekt för att förbättra miljön är att aktivt arbeta för att minska förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av växthusgaser. I den dagliga verksamheten består detta arbete framförallt av att effektivisera energianvändningen i våra fastigheter. Där det är möjligt och lämpligt bör fastigheterna anslutas till kommunernas fjärrvärmenät. Vår ambition skall vara att projektera och arbeta för minskad elförbrukning. Vår målsättning är även att minska den totala mängden avfall och hanteringen blir effektivare.
Införande av källsorteringsmöjligheter om så är lämpligt fortgår. Konvertering av kylanläggningar med köldmediet R22 är i stort genomfört. I vår förvaltning, nyproduktion och ombyggnadsverksamhet, strävas efter att samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer.
Miljöarbetet betraktas som en viktig och integrerad del av den dagliga driften och omfattar all verksamhet som koncernen bedriver.